Bujqësi

Thirrje për Propozime për Skemën e Granteve

Thirrje për Propozime për Skemën e Granteve

Rritja e turizmit rural, rekreacionit dhe bujqësisë cilësore në Novobërdë

Kjo thirrje për propozim për grante është lansuar si pjesë e projektit “Rritja e turizmit rural, rekreacionit dhe bujqësisë cilësore në Novobërdë” të zbatuar nga VILLA LURA SH.P.K, financuar nga Bashkimi Evropian dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Projekti ka filluar në mars 2017 dhe do të zbatohet gjatë një periudhe 24 mujore. Objektivi i përgjithshëm i projektit “Rritja e turizmit rural, rekreacionit dhe bujqësisë cilësore në Novobërdë” është të mbështesë zhvillimin e burimeve alternative të të ardhurave në agrikulturë dhe zhvillim rural duke përfshirë përmirësimin e produktivitetit dhe standardeve veçanërisht në sigurinë e ushqimit, mirëqenien e kafshëve dhe mjedisin si dhe standardin e jetesës rurale.

 

Thirrja për grantmarrësit synon të mbështesë fermerët e vegjël përmes:

Përmisimit të cilësisë së jetës në zonat rurale të Kosovës me investime në fushën e rekreacionit dhe mundësive të biznesit.

Ky  aktivitet ka rol të rëndësishëm në përmirësimin e cilësisë së jetës në zonat rurale të Kosovës përmes mundësive të biznesit. Pas vizitave në terren që janë organizuar dhe përmes aktiviteteve të trajnimit janë identifikuar nevojat e fermerëve dhe prandaj thirrja për nën-grante për fermerët do të ketë ndikim direkt në zhvillimin e tyre dhe përmirësimin e cilësisë të produkteve të tyre.

Iniciativat e mbështetura nga Skema e Grantit pritet të përqendrohen në veçanti në brenda pesë fushave tematike kryesore të intervenimit:

 • Fermë blegtorale,
 • Fermë e pulave
 • Prodhuesi i qumështit
 • Kultivues i perimeve
 • Mbledhës i barërave mjekësore.

Të gjitha grantet duhet të kontribojne ne  objektiven  e ndikimit të zhvillimit të fermave dhe përmasimin e cilësisë të produktit te tyre.

Kjo  Thirrje për Propozim do të ofrojë 10 grante të vogla për projektet e fermerëve lokalë.

Shuma minimale për mbështetje financiare është 2500 euro dhe shuma maksimale është 6000 euro.

Financimi do të mbulojë 100% të buxhetit total të projektit. Sidoqoftë, përparësi do t’i jepet aplikacioneve me bashkëfinancim të siguruar prej së paku 5% të kostos totale të veprimeve.

Faza e aplikimit është e hapur për publikun nga 29 tetori deri më 30 nentor 2018.

Procedura e aplikimit është në dispozicion në dy forma:

 • Shkarkimi i formularëve nga faqja e internetit e projektit https://visitlura.com, dhe dërgimi me e-mail në villa.lura@gmail.com.
 • Përmes aplikacionit për dorëzimin në duar tek Villa Lura -Makresh I Epërm
 • Aplikantët inkurajohen, por nuk kërkohet të përdorin mënyrën elektronike. Ata që zgjedhin të shkarkojnë formularët nga faqja e internetit dhe t’i dërgojnë me e-mail, do të trajtohen dhe vlerësohen në mënyrë të barabartë.
 • Aplikacionet duhet të shkarkohen përmes faqes së internetit https://visitlura.com, dhe dorëzimi me e-mail DUHET të dërgohet me e-mail në villa.lura@gmail.com, më së voni deri më 30 nëntor 2018, në orën 17:00..

Të gjitha pyetjet dhe përgjigjet, si dhe njoftimet tjera të rëndësishme për aplikuesit do të publikohen në faqen e internetit të projektit https://visitlura.com dhe në faqen zyrtare të Komunës të Novobërdës ose Komunes se Gjilanit), jo më vonë se 7 ditë (30 nëntor 2018) para skadimit të afatit për dorëzimin e aplikimeve.

 

Pyetjet në lidhje me propozimet e kësaj Thirrje për Propozime si dhe të gjitha aplikacionet mund të shkruhen dhe të dorëzohen në gjuhën shqipe, serbe ose angleze.

Call for Proposals for Sub Grant Scheme

Enhancing rural tourism, recreation and quality farming in Novo Brdo

This call for proposal for grants is launched as part of the project” Enhancing rural tourism, recreation and quality farming in Novo Brdo” implemented by LURA LLC , financed by European Union and managed by the European Union Office in Kosovo

The project started in March 2017 and will be implemented during a 24 months period. The overall objective of the project “Enhancing rural tourism, recreation and quality farming in Novo Brdo” is to support development of alternative sources of income in agricultural and rural development including improvements in productivity ad standards particularly in food safety, animal welfare and the environment as well as rural living standard.

 

Call for grantees aims supporting smallholder farmers by

Enhancing the quality of life in Kosovo’s rural areas with improved recreation and business opportunities.

Prior to designing the call for proposals,this activity has an important role in enhancing quality of life in Kosovo’s rural areas through business opportunities. After the field visit that has been organized and through training activity there have been identified the farmers needs and therefore sub-granting for farmers will have direct impact in their development and improvement of their product quality

The initiatives supported by the Sub-Grant Scheme are expected to focus on four main thematic areas of intervention:

 • Livestock farmers,
 • Chicken farms
 • Milk producers
 • Vegetable grower
 • Medical herbs collectors.

 

All grants must serve the objective of influencing farm development and improve their product quality.

This Call for Proposal will provide 10 small grants for local farmers projects.

 

Minimum amount for financial support is EUR 2500 and the maximum amount is EUR 6000.

 

The funding will cover 100% of the total project budget. However, priority will be given to applications with secured co-financing of at least 5% of the total cost of the actions.

 

The application procedure is available in two forms:

 • Downloading the forms from the project website https://visitlura.com, and submitting by e-mail at villa.lura@gmail.com
 • Through the hand delivery application to Villa Lura -Makresh I Eperm
 • Applicants are encouraged, but not urged to use the e-tool. Those choosing to download the forms from the website and submit them by e-mail, will be treated and evaluated equally.
 • The applications downloaded through the project website https://visitlura.com , and submitting by e-mail MUST be sent by e-mail to villa.lura@gmail.com, latest by 30 November 2018, at 17:00.

All questions and answers as well as other important notices to applicants will be published on project website https://visitlura.com, website of Municipality of Novo Brdo or Gjilan,  no later than 7 days (30 November 2018) before the deadline for submission of applications.

Questions regarding the propositions of this Call for Proposals as well as all applications can be written and submitted in either Albanian, Serbian, or English language.

Poziv za predloge za skemu grantova

Povečanje seoskog turizma, rekreacje i kvalitetne poljoprivrede u Novom Brdu

Ovaj poziv za predloge za grantove je pokrenut kao deo projekta“Povečanje seoskog turizma, rekreacije i kvalitetne  poljoprivrede u Novom Brdu“, sprevedenod od VILLA LURA UOO, projekat finansiran od Evropske Unije,  vodjen od Ureda Evropske Unije na Kosovu.

Projekat je započeo u martu  2017 i biće sproveden tokom perioda od 24 meseci. Opšta svrha projekta  „Povečanje seoskog turiozma i kvalitetne poljoprivrede u Novom Brdu“ jeste podrška razvoju alternativnih izvora prihoda u poljoprivredi i seoski razvoj uz poboljšanje produktivnosti i standarda posebno u sigurnosti hrane, dobrobiti stoke i sredine kao i standarda seoskog života.

Poziv za korisnike grantova cilja da podrži manje poljoprivrednike preko:

Poboljšanja kvaliteta života u seoskim sredinama Kosova preko investicija u polju rekreacije i mogušnosti poslovanja.

 

Pre sastavljanja Poziva Za Predloge, ova aktivnost ima važnu ulogu u poboljšanju života u seoskim sredinama Kosova preko mogušnosti poslovanja.Nakon odlaska na teren koji je bio organizovan i uz obučavanje, identifikovane su potrebe poljoprivrednika, pa s toga bit će organizovan poziv za pod-grante za poljoprivrendike što će imati direktnog uticaja na njohov razvoj i na poboljšanje kvaliteta njihovih proizvoda.

Podržane inicijative od Šeme Granta očekuje se da budu koncentrisane unutar glavne tematike intervencije

 • Stočna farma,
 • Kokošja farma
 • Proizvošać mleka
 • Odgaivać voća
 • Prikupljać lekovitog bilja.

 

Svi grantovi će doprineti cilju uticaja na razvoj farmi i poboljšanju kvaliteta njihovih proizvoda.

Ovaj Poziv na Predloge će ponuditi 10 malih grantova za projekte malih poljoprivrednika.

Minimalna suma za finansijsku podršku jeste  2500 eura dok je maksimalna suma  6000 eura.

Finansiranje će pokriti  100% totalnog budžeta projekta. Medjutim, prednost će biti data zahtevima za obostrano finansiranje uz obezbeđivnje najmanje  5% totalne cene radnji.

Procedura zahteva je na raspolaganju u dva oblika:

 • Preuzimanje formulara sa internet stranice projekta https://visitlura.com, i slanjem slanjem na e-mail na adresu villa.lura@gmail.com.
 • Preko uručivanja zahteva u Villa Lura – gornji Makreš
 • Podnosioci zahteva se ohrabruju da koriste elektronski način, ali nisu obavezni. Oni koji se odluče da preuzmu formulare sa internet strenice i di ih pošlju emeilom, biće tretirani jednako.
 • Zahtevi se trebaju preuzeti preko internet stranice https://visitlura.com, a dostava emailom TREBA da bude na email   lura@gmail.com, najkasnije do  30 novembra  2018, u  17:00 sati.

Sva pitanja i idgovori, kao i druga važna obaveštenja za podnosioce zahteva biće objevljena na internet stranici projekta  https://visitlura.com, Internet stranici od Novo Brdo i Gjilan Osptine  ne kasnije on 7 dna  (30 novembar 2018) pre isteka roka za podnošenje zahteva.

 

Pitanja u vezi se predlozima ovog Poziva za predloge kao i svi zahtevi se mogu napisati i dostaviti na albanskom, sprskom ili engleskom jeziku.

(Shkrim i sponsorisuar)

You Might Also Like